Year Patrons
1930-1933 H.R.H. The Prince of Wales, K.G. 1936
1936 H.M. King Edward VIII
1937-1952 H.M King George VI
1953-1995 H.R.H. Duke of Edinburgh, K.G. 1996-
1996 H.R.H. Duke of York, K.G.